เอกสารดาวน์โหลด

  แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย และส่งแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) Download
ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1 Download
ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 (พร้อมแนบรายงานความก้าวหน้า) Download
ขอส่งหลักฐานการจ่ายเงินงานวิจัย งวดที่ 1/2/3 Download
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุด้วยเงินโครงการวิจัย Download
ขออนุมัติจัดจ้างด้วยเงินโครงการวิจัย Download
ขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ Download
ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย Download
ขอปิดโครงการวิจัย Download
ขอส่งมอบครุภัณฑ์ Download
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย
แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย (แบบ วจ.1) Download
สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) Download
แบบสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย (IRD_07) และ แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (IRD_08) Download
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย IRD_06(63) Download
แบบคำขอรับเงินรางวัลที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร TLO_01 Download
แบบฟอร์มการจัดตั้งกลุ่มวิจัยย่อย Download
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ IRD_06-64 Download
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนนอนุสิทธิบัตร TLO_01_63 Download