โครงการวิจัยที่ได้รับทุน

โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจำปี 2565
  Download
  Download
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจำปี 2564
โครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาตร์ วิจัยและนวตกรรม ประจำปี 2564 Download
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปี 2564 Download
โครงการวิจัยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) 64 Download
โครงการ นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 Download
ทุนวิจัยภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ Download
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจำปี 2563
รายชื่อโครงการ “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุน” ประจำปีงบประมาณ 2563 จากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Download
รายชื่อโครงการวิจัยทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2563 Download
โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 Download
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 มทร.ธัญบุรี Download
โครงการวิจัยต่อสู่วิกฤต COVID-19 งบประมาณกองทอนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Download
โครงการวิจัยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) Download
ทุนวิจัยภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (มิ.ย. 62- พ.ค. 63) Download
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบวิจัย Download
โครงการวิจัยเรื่อง “ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี” ประจำปี 2564 Download
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจำปี 2562
รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป้าหมายที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรร Download
รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ 2.2 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ Download
รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างอค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ แนวทางที่ 3.1 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ Download
รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม Download
รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างอค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ แนวทางที่ 3.1 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ  Download
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และจำนวนเงินประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Download
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประเภทร่วมทุนสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 มทร.ธัญบุรี Download
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Download
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก ประจำปี 2562 Download
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจำปี 2561
รายชื่อเงินรายได้ ข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 งบบูรณาการ เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ Download
รายชื่อเงินรายได้ ข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 งบบูรณาการ เป้าหมายที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ฯ Download
รายชื่อเงินรายได้ ข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 งบบูรณาการ เป้าหมายที่ 3 วิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ Download
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 งบบูรณาการ เป้าหมายที่ 1 วิจัยและนวัตกรรมในอตุสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ Download
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 งบบูรณาการ เป้าหมายที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย Download
รายข้อเสนอชื่อทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการวิจัยประจำปี 2561 งบบูรณาการ เป้าหมายที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ฯ Download
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 งบบูรณาการ เป้าหมายที่ 3 วิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ Download
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 งบบูรณาการ เป้าหมายที่ 3 วิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ กองทุนวิจัยฯ Download
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 งบบูรณาการ เป้าหมายที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานวิจัย Download
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก ประจำปี 2561 Download
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 เพิ่มเติม Download
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจำปี 2560
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก ประจำปี 2560 Download
ประเภทเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2560 Download
ประเภทเงินอุดหนุนโครงการวิจัยพื้นฐานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2560 Download
ประเภทเงินอุดหนุนโครงการวิจัยพื้นฐาน โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2560 Download
ประเภทเงินอุดหนุนโครงการวิจัยประยุกต์ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2560 Download
ประเภทเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการวิจัยที่ได้รับงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ประจำปี 2560 Download
ประเภทเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (วิจัยและพัฒนา) โครงการวิจัยที่ได้รับงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ประจำปี 2560 Download
ประเภทเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ทุนโครงการวิจัยสถาบัน (วิจัยและพัฒนา) โครงการวิจัยที่ได้รับงบกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ประจำปี 2560 Download
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน ประจำปี 2559
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกประจำปี 2559 Download
รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัยประจำปี 2559 Download
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2559 Download
ผลผลิต-ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการวิจัยที่ได้รับงบรายได้ประจำปี 2559 Download
ผลผลิต-ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2559 Download