รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐภัทร พันธ์คง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พฤศยน นินทนาวงศา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล

หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

หัวหน้างานฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

นางปรางทอง โอเจริญ
หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์ หทัยวสีวงศ์
หัวหน้างานบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์
หัวหน้างานวารสาร

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

นางสาวพิชญา วงค์คำวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายมรกต ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐชา ทองลักษณ์ศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป