ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ชุมชน ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายวิจัยฯ ลงพื้นที่ชุมชน ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

เพื่อเก็บข้อมูลนำมาเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2566

นำทีมโดยผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ แย้มแฟง),

หัวหน้างานบริการวิชาการ (ผู้ข่วยศาสตราจารย์สุนีย์ หทัยวสีวงศ์),

หัวหน้างานวารสาร (ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์)