Invitation to the Supporting University, Article Submission, and Request for Logo Usage Permission at 10th IEEE International Smart Cities Conference, IEEE-ISC2-2024

IEEE Smart Cities และสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 10th IEEE International Smart Cities Conference (IEEE-ISC2-2024)

ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “Smart Cities: Revolution for Mankind”

ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2567

ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ใ

นนามของคณะกรรมการจัดงาน IEEE-ISC2-2024 จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมสนับสนุนในฐานะของสถาบันการศึกษา

File name : IEEE-ISC2-2024-SU-10.pdf