ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental fund ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

สำหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental fund ประจำปีงบประมาณ 2567
ขอให้นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอการวิจัย ดำเนินการตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการส่งข้อเสนอ ดังนี้

1) ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัย ที่เว็บไซต์ http://nriis.go.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และแนบไฟล์ข้อเสนอการวิจัย หลักฐานผลงานตีพิมพ์ 5 ปีย้อนหลัง ที่แสดงความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ขอ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอการวิจัย เป็นผู้ประสานหน่วยงานกำลังตรวจสอบ)

ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.
2) ผู้ขอรับทุนต้องแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อจัดทำหนังสือนำส่ง บัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุนภาพรวมของหน่วยงาน มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ www.ird.rmutt.ac.th หัวข้อ Fundamental fund ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายวิชาการ โทรศัพท์ 0 2549 4683 ที่คุณพรทรัพย์ ถนัดไร่ และ คุณศศิวรรณ อินทรวงศ์

File name : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์-วิจัยและนวัตกรรม-ววน.-67.pdf