ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม

โดยรับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

File name : DVIEW-MPCW7202272195332.pdf